Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sherlock’s Place

 

15 september 2023

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 – Over Sherlock’s Place

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door U en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de Sherlock’s bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij U producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, door Sherlock’s Place worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Sherlock’s Place;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen U gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat U of Sherlock’s Place in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van U om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Sherlock’s Place: de webshop waar u artikelen kunt kopen.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sherlock’s Place en U wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Formulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Sherlock’s Place gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Sherlock’s Place

 

Bezoekadres:                           Grotekerkplein 103,

3011 GC Rotterdam;

Telefoonnummer:                     +31 10 737 13 73, bereikbaar van Ma – VR van 09:00u tot 17:00u.

E-mailadres:                             [email protected]

KvK-nummer:                           63352559

Btw-identificatienummer:           NL8551.99.441.B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sherlock’s Place en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sherlock’s Place en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. U vindt de Algemene Voorwaarden op de website, onderaan de pagina en tevens wordt deze als bijlage in de mail meegestuurd. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sherlock’s Place voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Sherlock’s Place zijn in te zien en dat zij op verzoek van U zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan U zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in bij het product vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door U mogelijk te maken. Als Sherlock’s Place gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sherlock’s Place niet.
 3. Elk product bevat zodanige informatie, dat voor U duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het product zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door U van het product en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien U het product langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sherlock’s Place onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het product. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sherlock’s Place is bevestigd, kan U de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sherlock’s Place passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien U elektronisch kan betalen, zal Sherlock’s Place daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Sherlock’s Place kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of U aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sherlock’s Place op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Sherlock’s Place zal uiterlijk bij levering van het product aan U de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door U op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Sherlock’s Place waar U met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop U van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. indien U een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

 

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Sherlock’s Place mag U vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat U, of een vooraf door U aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als U in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop U, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Sherlock’s Place mag, mits hij U hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop U, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop U, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Sherlock’s Place U de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Sherlock’s Place de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan U heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop U die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal U zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat U het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. U is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. U is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Sherlock’s Place hem/haar niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door U en kosten daarvan

 1. Als U gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Sherlock’s Place.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt U het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Sherlock’s Place. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Sherlock’s Place verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij U.
 5. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 7. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 8. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 9. Sherlock’s Place heeft nagelaten deze verklaring van U te bevestigen.
 10. Als U gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Sherlock’s Place bij herroeping

 1. Als Sherlock’s Place de melding van herroeping door U op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Sherlock’s Place vergoedt alle betalingen van U, inclusief eventuele leveringskosten door Sherlock’s Place in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop U hem de herroeping meldt. Sherlock’s Place mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot U aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Sherlock’s Place gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt, tenzij U instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor U.
 4. Als U heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sherlock’s Place de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Sherlock’s Place kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Sherlock’s Place dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sherlock’s Place geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, door Sherlock’s Place worden aangeboden aan U die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, af te nemen;
 3. Volgens specificaties van U vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van U, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 

Artikel 11 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Sherlock’s Place staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Sherlock’s Place, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die U op grond van de overeenkomst tegenover Sherlock’s Place kan doen gelden indien Sherlock’s Place is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Sherlock’s Place, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan U bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Sherlock’s Place zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat U aan Sherlock’s Place kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Sherlock’s Place geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt U hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Sherlock’s Place het bedrag dat U betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sherlock’s Place tot het moment van bezorging aan U of een vooraf aangewezen en aan Sherlock’s Place bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 Betaling

 1. Betaling door U geschiedt door vooruitbetaling; contant indien de artikelen worden opgehaald aan het Grotekerkplein 103 te Rotterdam; via iDeal of middels een factuur. Deze laatste is alleen een optie voor vaste klanten.
 2. De factuur dient de door U te worden voldaan binnen 5 dagen na het ingaan van de bedenktermijn
 3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sherlock’s Place te melden.
 4. Indien U niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Sherlock’s Place is gewezen op de te late betaling en Sherlock’s Place U een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sherlock’s Place gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Sherlock’s Place kan ten voordele van U afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Bij klachten over een product of levering kunt U het volgende doen:
  1. Telefonisch contact opnemen. Tel. Nummer is +31 10 737 13 73,

van Ma – Zo van 09:00u tot 17:00u.

 1. Mailen naar [email protected], u ontvangt binnen 3 dagen een antwoord per mail.
 2. Naar ons bezoekadres komen. Grotekerkplein 103 te Rotterdam. van Ma – Zo van 09:00u tot 17:00u.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat U de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sherlock’s Place.
 2. Bij Sherlock’s Place ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sherlock’s Place binnen de termijn van 3 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. U dient Sherlock’s Place in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Sherlock’s Place en U waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.